老百晓在线
  设为首页 收藏本站 关于本站 了解站长 网站地图  
  网站论坛 站长收藏 网站相册 广告服务 中国桥梁  

老百晓在线湘教版第一册湘教版第二册湘教版第三册湘教版第四册湘教版第五册湘教版第六册湘教版第七册湘教版第八册湘教版第九册湘教版第十册湘教版第十一册湘教版第十二册
  您的位置:老百晓在线 三册 生字表
生字表

  kè wén
 课 文
 
   chén hàn chuān yán yīn tíng kǒng
 1 晨 汉 穿 言 音 停 孔

      zú jǐng chāng dài pǔ tōng hú dié duǒ
   / 族 景 昌 戴 普 通 蝴 蝶 躲


   shuāng jiàn lǎo xié tuō liáng fàn
 2 双 建 姥 鞋 脱 凉 饭

      bǎn xuán cháo yǎng zhū gě biān máo kǎo
   / 版 悬 潮 养 诸 葛 编 茅 烤


   dòng tíng hú zǔ dàn cāng gǔ
 3 洞 庭 湖 祖 担 仓 谷

      kù kuāng pàn jì dào ráo
   / 库 筐 畔 际 稻 饶


   hé sōng xiā qiú
 4 和 松 虾 球

      chà fáng mǎ yǐ
   / 杈 房 蚂 蚁


  shí zì
 识 字
 
   bá shí wā káng kǔn tái tiāo lā
 1 拔 拾 挖 扛 捆 抬 挑 拉

      gē līn tuī tuó
   / 割 拎 推 驮


   xiān pàng chǒu zhòng qiǎn yuǎn jìn chén ruǎn yìng
 2 先 胖 丑 重 浅 远 近 沉 软 硬

      jiǎn shòu jiǎ shēn shū yíng
   / 减 瘦 假 深 输 赢


   pǎo bù gān dān gàng pāi pái tī
 3 跑 步 杆 单 杠 拍 排 梯

      tī huá dàng yóu xì
   / 踢 滑 荡 游 戏


   jiāo jiāo jiǎo xiào jiào fáng fáng fǎng fǎng fǎng
 4 胶 跤 饺 校 较 防 肪 访 纺 仿

      shuāi xiāo zhī zhī mó
   / 摔 消 脂 织 模


  kè wén
 课 文

   néng làng wàn xié yú zhōu
 5 能 浪 万 斜 渔 舟

      shī gān zhě dàn lú jūn
   / 诗 竿 者 但 鲈 君


   fēng chuī fāng tǔ gū niáng bó
 6 丰 吹 芳 吐 姑 娘 伯

     shōu shào yě qiāo zhuī liáng pú táo zǐ
   / 收 哨 野 敲 追 粱 葡 萄 紫


   fáng hěn què shéi zhū xǔ biàn
 7 房 很 却 谁 珠 许 变

      lù qiáo mó
   / 露 瞧 魔


   ya qīng tíng zhí yì dài gǔ
 8 呀 蜻 蜓 直 忆 代 古

      céng dòu qiáng wēi dǎi yán yáo
   / 曾 逗 蔷 薇 逮 延 遥


   liǎng mǎn fēng chàng huān huá lóng
 9 两 满 蜂 唱 欢 华 龙

      lián táo pén téng ā la xǐ
   / 帘 陶 盆 藤 啊 啦 喜


   gù kè dòu wèi lì wàng cí
 10 故 客 斗 味 利 忘 词

      shuài zhì jīng xiǎn jīn hū rán yīng gāi
   / 帅 智 惊 险 津 忽 然 应 该


   lín jū hái huàn zǎo gǒu dīng
 11 邻 居 孩 换 澡 狗 盯

      wō zhuó mán chuí quān āi kēng dèng dǐ
   / 喔 啄 馒 垂 圈 哎 吭 凳 底


   jié huán jìng bǎo zhāo míng dāng
 12 洁 环 境 保 招 名 当

      jú kǎo guān lǐng zhì cāng yíng shì shǐ
   / 局 考 官 领 质 苍 蝇 适 屎


   dì líng shén liǎ yǐn
 13 第 灵 神 俩 引

      liè zhān xuē bì kào dūn bèi shǎ hū
   / 猎 沾 靴 臂 靠 蹲 被 傻 乎


   dùn hū rán àn shēn shī ma dāi
 14 顿 忽 然 岸 身 湿 吗 呆

      xióng ne ma hú lí gū dōng bei
   / 熊 呢 嘛 狐 狸 咕 咚 呗


   wài má què chōng kěn dìng yǔ
 15 外 麻 雀 冲 肯 定 羽

      pó mó gū suō zī guā sǔn
   / 婆 蘑 菇 缩 吱 刮 损


  shí zì
 识 字
 
   diǎn diàn pīn pín pìn xū xù xù
 5 典 垫 拼 频 聘 须 序 絮

      biǎo tiáo fèn shùn mián
   / 表 调 份 顺 棉


   xiū xìn zào xiān zhòng sēn pǐn jīng nào chuǎng
 6 休 信 灶 鲜 众 森 品 晶 闹 闯

      xī lú qún cháng yíng
   / 息 炉 群 尝 莹


   lǐ chén zhōu wú yáng zhū hé hú luó xìng
 7 李 陈 周 吴 杨 朱 何 胡 罗 姓

      zhào xú guō shì lì shǐ yuán
   / 赵 徐 郭 氏 历 史 源


   shì píng ā yí diàn shì jī bīng
 8 市 苹 阿 姨 电 视 机 冰

      guàng lì shū jià mó tuō
   / 逛 栗 蔬 驾 摩 托


  kè wén
 课 文

   dú yì jiā bèi qīn wāng chéng
 16 独 异 佳 倍 亲 汪 乘

      féng dēng chā lún yù tà tán
   / 逢 登 插 伦 欲 踏 潭


   cháng yán dì zhì bìng jiàn kāng
 17 尝 炎 帝 治 病 健 康

      zhì gēng gòng jīng hán dú xìng kuī cháng
   / 制 耕 贡 茎 寒 毒 幸 亏 肠


   fēi cháng gōng jiě zì jǐ tīng
 18 非 常 功 姐 自 己 厅

      cōng zhěng shěn hú zhā jì xù chēng zàn
   / 聪 拯 审 壶 渣 继 续 称 赞


   zhāi gān tiě guà zhuō kuā
 19 摘 竿 铁 挂 捉 夸

      sā tuǐ gōu shāo cáng jìng xùn sù zuàn
   / 撒 腿 钩 梢 藏 镜 迅 速 钻


   pī jiàn cùn lián kòu jué
 20 披 件 寸 连 扣 决

      méi chě cái féng fù shang lián xī pán
   / 眉 扯 裁 缝 傅 裳 镰 惜 盘


   wù lèi bīn máng biǎo wú xǐ
 21 务 类 宾 忙 表 无 喜

      lǚ guǎn zhěn sù bù jǐng ǎi tuō zhǐ
   / 旅 馆 枕 宿 簿 颈 矮 拖 趾


   lán xià bō lí zào shù zhuān
 22 兰 吓 玻 璃 造 术 专

      liáng chéng bì sù liào guǎn chōng wěn zhé
   / 梁 程 闭 塑 料 管 充 稳 折


   sǎ shǐ yóu xì lìng mèng pàn
 23 洒 使 游 戏 另 梦 盼

      càn làn bēn péi shuǎ chèn
   / 灿 烂 奔 陪 耍 趁


   zhī táng ěr shù qín jí jí
 24 之 唐 尔 竖 琴 及 极

      yǎn sōu tǐng dí āi tán zhēng tuó zhōu
   / 演 艘 艇 迪 埃 弹 筝 鸵 洲


   wū xuǎn xiàn gòu wēn nuǎn qǔ
 25 屋 选 线 够 温 暖 取

      sī jī lěi kēng shè céng gài bào tǎn
   / 斯 基 垒 坑 射 层 盖 豹 毯


   yī fèng nèi shěn chuī yān máng
 26 依 凤 内 婶 炊 烟 芒

      róng miǎn diàn lú lǒng niǔ quán huī yìng
   / 茸 缅 甸 芦 拢 扭 泉 辉 映


   lěng tuán yí mì luò yín jiǎo
 27 冷 团 移 密 落 银 脚

      tū yīn jiē hòu zī tài cǎi duī zhàng
   / 突 阴 街 厚 姿 态 踩 堆 仗


   dòng mào mú è dù xiè nǎi
 28 冻 帽 模 饿 肚 谢 奶

      guì bí kā fēi róng rě duō suō
   / 桂 鼻 咖 啡 绒 惹 哆 嗦


   dòng wù jiǎ xiàng yì shōu bāng
 29 动 物 假 象 义 收 帮

      shāo báo luò tuó qǐ xǐng hú róu tú
   / 捎 薄 骆 驼 企 醒 糊 揉 涂


   wǎng bài biāo qǔ cuò xiǎn tiē
 30 网 拜 标 曲 错 显 贴

      jùn píng mù jí nù fēn dá zhù fú
   / 俊 屏 幕 集 怒 氛 达 祝 福


          (本册共认识558字,其中会写275个)

  [2014-07-29]
 〖你正在浏览《老百晓在线》提供的文章〗
上一篇 → 摘自《老百晓在线》网站。
下一篇 → 返回本课 上传资料 关闭窗口 打印本页